Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Zobacz koszyk Kontynuuj do kasy

Kategorie

 

I.Definicje:

 

1. Sklep InternetowyRampersjest prowadzony przez firmę: 

Rampers R.Ginalski.M.Zabłocka Spółka Jawna

ul. Inżynierska 2, 20-484 Lublin

NIP: 946-10-44-158, REGON: 430672264,

nr KRS: 0000069080 

dalej nazywaną „Sprzedającym”. 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3.Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady realizowania sprzedaży za pośrednictwem

sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem

 

 

II.Sprzedaż:

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. 

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są

cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy

, który pokrywa zamawiający Klient. Koszt dostawy za pobraniem na terenie Polski

wynosi 25 zł, w przypadku przedpłaty na konto wynosi 17 zł.. Wyjątek stanowią

ponadgabarytowe przesyłki, w szczególności meble dziecięce, dla których koszt

ustalany jest indywidualnie.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta

w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie jego przyjęcia na zasadach opisanych

poniżej.

Potwierdzenie zamówienia oraz terminu dostawy następuje telefonicznie tego samego

dnia lub w kolejnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.

4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia, gdy obsłudze sklep

internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 7 dni roboczych od

pierwszej próby kontaktu.

5. Płatności w sklepie internetowym można dokonywać w następujący sposób:

a. gotówką przy odbiorze towaru (płatność uiszczana jest kurierowi, nazywana opcją

„za pobraniem”)

b. przelewem elektronicznym, kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU

c. gotówką przy odbiorze osobistym towaru / po wcześniejszym uzgodnieniu

możliwości odbioru osobistego ze sprzedawcą/

6.Towar jest wysyłany wraz z dokumentem sprzedaży po otrzymaniu zapłaty na

podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.. Po wyborze przez Klienta opcji

płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas

odbioru przesyłki.

 

 

III. Dostawa i czas realizacji:

 

1.Zamówione towary zostaną dostarczone do Klienta za pośrednictwem firmy

kurierskiej.

2.Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient informowany jest o dacie planowanego

nadania przesyłki. Standardowo powinna być dostarczona następnego dnia

roboczego. Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów

paczki.

3. Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod

względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym

zamówieniem.

4. W okresie dziesięciu dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo do

odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z

przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

5. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie

uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie jest uszkodzone

należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak

najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

 

6. Maksymalny czas realizacji nie przekracza 7 dni roboczych. Sklep internetowy

zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim

poinformowaniu Klienta. W przypadku braku towaru Sprzedawca skontaktuje s

ię z Klientem celem ustalenia dalszego toku postępowania (możliwość dłuższego czasu

oczekiwania, zmiana lub anulowanie zamówienia).

 

 

IV: Gwarancja, Reklamacje

 

1.Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji

określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami

zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

 2.Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

 

1) przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),

 

2) złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

 

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien wypełnić formularz reklamacyjny. W przypadku wybrania reklamacji z tytułu rękojmi za wady Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz – w przypadku korzystania ze świadczeń gwarancyjnych za pośrednictwem Sprzedającego – wypełniony dokument gwarancyjny.

 

4. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

V. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez . Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: Rampers Sp.Jawna ul.Inżynierska 2, 20-484 Lublin, może to także zrobić drogą mailową na adres info@rampers.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: Rampers Sp.Jawna ul.Inżynierska 2, 20-484 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Rampers Sp.Jawna przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

 

VI. Pozostałe postanowienia:

.

 

1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:

zastosowania przeglądarek Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną

obsługą ActiveX, JavaScript,Adobe Flash Player i Cookies

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o

ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy

składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich

przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma

w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich

danych osobowych.

3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw

Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku

niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający

deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce

zakwestionowanego przepisu regulaminu.

4. Wszystkie towary, nazwy oraz znaki handlowe w naszym sklepie używane są

wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi

ich właścicieli.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie

obowiązujące przepisy prawne.

6. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 25.12.2014r i dotyczą

umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty