Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Podatek
0,00 zł Suma

Podane ceny są cenami brutto

Zobacz koszyk Kontynuuj do kasy

Kategorie

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pt.:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku firmy Rampers Sp.Jawna.”

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu należącego do Firmy Rampers Sp.J. przy ul.Inżynierskiej 2 składającej się ze 142 modułów PV o mocy 39,76kW .

Szczegółowy zakres prac oraz dokumentacja projektowa dostępne są do wglądu w siedzibie firmy.

 

 1. Kod CPV

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45251100-2 – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni

09331200-0 – Słoneczne moduły fotoelektryczne

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wskazane jest posiadanie udokumentowanego doświadczenia w realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu co najmniej pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min.39 kW. Brak doświadczenia wykonawcy nie wyklucza go z możliwości uczestnictwa w postępowaniu ofertowym.

2. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia

 

 1. Kryteria oceny ofert- wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Przyjęte kryteria oceny ofert:

L.p.

Nazwa kryterium

Znaczenie (%)

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w danym kryterium

1

Cena

50

50

2

Czas realizacji zamówienia

20

20

3

Reakcja na serwis

20

20

4

Doświadczenie wykonawcy

10

10

 

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji

1.Opis kryterium „Cena” (K1), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.

Cena to całkowita cena netto (zawierająca wszystkie elementy składowe przedmiotu zapytania łącznie z montażem)

Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru:

 

Liczba punktów = x 50 punktów

Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

 

2. Opis kryterium „Czas realizacji zamówienia” (K2) którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.

 

Punkty za czas realizacji zamówienia zostaną przyznane zgodnie z następującymi

przedziałami:

Czas realizacji: do 2 tygodni – 20 punktów, 3-4 tygodnie – 10 punktów, 5-6 tygodni – 5

punktów, powyżej 7 tygodni – 0 punktów

 

3. Opis kryterium „Reakcja na serwis” (K3) którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.

 

Punkty za reakcje na serwis zostaną przyznane zgodnie z następującymi przedziałami:

Reakcja na serwis: do 24 godzin od zgłoszenia przez zamawiającego – 20 punktów, do 48

godzin – 10 punktów, do tygodnia czasu – 5 punktów, powyżej tygodnia – 0 punktów

 

4.Opis kryterium „Doświadczenie wykonawcy” (K4) którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.

 

Punkty za doświadczenie wykonawcy zostaną przyznane wyłącznie w przypadku

udokumentowania wykonania co najmniej pięciu instalacji fotowoltaicznych o łącznej

mocy min. 39 kW.

Doświadczenie Wykonawcy – 10 punktów.

 

Ogólna ocena każdej oferty zostanie obliczona wg następującego wzoru:

W=K1+K2+K3+K4

 

 1. Informacja na temat zakresu wykluczenia

 

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania miedzy beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

e)pozostawaniu, przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

f)pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności.

Wystąpienia ww. powiązań miedzy zamawiającym i wykonawcą skutkować będzie wykluczeniem danego wykonawcy z postępowania.

 

 1. Termin składania ofert

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2017 r.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

 

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01.02.2018 r.

Planowany termin zakończenia realizacji zamówienia : 31.03.2018 r.

 

 1. Warunki dopuszczalnych istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą

 

Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian umowy zawartej z wykonawcą w wyniku niniejszego postępowania pod następującymi warunkami:

 1. zmiany wynikające ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, lub

 2. Zmiany zakresu lub metody wykonywania przedmiotu umowy, której to zmiany w chwili zawarcia umowy strony nie mogły przewidzieć, dotyczy to w szczególności zmian terminów realizacji zamówienia, pod warunkiem, że wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia.

 

 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zamówień uzupełniających

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy:

ul.Inżynierska 2, 20-484 Lublin

info@rampers.pl

 1. Akceptowalne formy składania ofert

 

Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście w siedzibie firmy.

 

 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),

 • opis wraz z udokumentowaniem spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 • wartość ofert netto/brutto, wartość podatku VAT,

 • opis parametrów oferty w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności w zakresie odpowiednich kryteriów oceny (zgodnie z opisem przyznawania punktacji),

 • termin realizacji zamówienia

 • termin ważności oferty (termin ważności oferty nie powinien być krótszy od planowanej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia)

 • datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu ( w takim przypadku niezbędny jest dokument udzielający stosownego pełnomocnictwa/upoważnienia lub jego kopia). W przypadku przesyłania oferty drogą elektroniczną za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby składającej ofertę w imieniu oferenta (w przypadku osób upełnomocnionych/upoważnionych należy dołączyć elektroniczną kopię stosownego dokumentu), w takim przypadku za datę sporządzenia dokumentu uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

 

 1. Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych

Informacja o wyniku postępowania

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Wykaz wykonanych robót

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o wyborze kolejnej oferty